Бухгалтерський облік

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Бухгалтер» готується для обліково-економічної роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад.

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер – забезпечує керівництво інформацією, необхідної для прийняття важливих управлінських рішень; бере участь в аналізі результатів роботи, встановленні приорітетів підприємства, забезпеченні відповідності доходів і видатків, формуванні внутрішньої і зовнішньої фінансової звітності.

Молодший спеціаліст за спеціальністю «Бухгалтерський облік» підготовлений до роботи у сфері бухгалтерського обліку та здатний виконувати функції:

 • облікову
 • фінансово-економічну
 • організаційну
 • контрольно-аналітичну
 • техніко-інформаційну

У навчальному закладі передбачена ґрунтовна, фундаментальна та базова економічна підготовка з дисциплін:

– Бухгалтерський облік

– Статистика

– Фінанси підприємства

– Фінансовий облік

– Економічний аналіз

– Інформаційні системи та технології обліку

– Контроль і ревізія

– Податкова система

– Основи аудиту

– Бухгалтерська звітність

 

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік»:

 • Вивчають у навчальному процесі законодавчі та нормативні документи.
 • Отримують розуміння необхідності навчатися впродовж життя, вміння застосовувати новітні знання у майбутній власній практичній діяльності.
 • Отримують базу професійної компетентності як майбутнього спеціаліста загальноекономічного напряму.
 • Ефективно і творчо освоюють та осмислюють інформацію, яку вони добувають з різних джерел.
 • Освоюють діяльність, пов’язану з розробкою, пошуком, освоєнням і використанням економічних нововведень.
 • За допомогою висококваліфікованих викладачів мають змогу підтримувати зв’язок з фінансовими установами, провідними підприємствами міста; використовувати в навчальному процесі техніко-економічні показники роботи підприємств.

Коледж готує конкурентоспроможного фахівця, який підготовлений для практичної роботи на конкретному робочому місці, володіє комп’ютерною технікою, вміє самостійно, оперативно отримувати і використовувати необхідну інформацію.

Сфера застосування бухгалтерського обліку – підприємства, організації, установи виробничої, комерційної, кредитно-банківської та інших видів діяльності.

Майбутні      фахівці  можуть працювати за спеціальністю, швидко адаптуватись до сучасних вимог ринку праці та влаштуватись на високооплачувані посади.